MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 090919

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde 09.09.2019 Frejaskolen

 

Dato: 09.09.2019                                                         

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Loungen på Rughavevej

Afbud senest 06.09.2019 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Carsten Wolf Andersen - Formand

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Møller Pedersen - forældrerepræsentant

x

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

 

x

Ida Bonde Østergaard - forældrerepræsentant

x

 

Stephanie Elisabeth Munch - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

x

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

x

 

Karen Margrethe Hansen (Dete) – Pædagogisk leder Klub Rughave

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Man bedes give besked, hvis man ikke har modtaget dagsorden en uge før mødet.

 1.  

Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

 

 

Velkommen til Katrine, mor til Amelie i gr. 5

Derudover er Karam tiltrådt, men kunne desværre ikke være her i dag.

Bestyrelsens medlemmer præsenterer sig.

 1.  

Orientering fra formand, medarbejdere og ledelse.

 

15

B

Carsten udtrykker bekymring for besparelser.

Carsten og Mette har været til rundbordssamtale med borgmesteren, hvor der også var unge og forældre som repræsentanter fra deres organisationer. Emnet var rettighedsskolen. Borgmesteren ville gerne drøfte det øgede pres på både almen og specialskoler. De unge fortalte fx at de ikke ønskede holddeling, da der går ud over det sociale.

Der blev talt rummelighed, de unge så at der var en styrke i det rummelige og inklusion.

Carsten fortæller, at der er kommet nye bestemmelser for ansættelse af skoleledere, idet skolebestyrelsen skal være med til at ansætte.

Der er nu også lounge tirsdag eftermiddag fra 13.30-15 med fokus på ture ud af huset. Der er således fælles KKFO for mellemtrinnet man-tirs og fredag.

Personalet er i gang med at skrive årsplaner.

I uge 39 starter temadage, hvor vi skal rundt i verden.

Der er kommet en del nye elever i indskolingen, der skal vænne sig til at gå på Frejaskolen.

Også i udskolingen er der kommet nye børn, der skal vænne sig til at gå i skole her.

Mette fortæller ligeledes at der er mange nye børn på RHV, ikke så mange på VP. Det skyldes bl.a. en merindskrivning i juni. Desværre var der tre der ikke kom, da de havde fundet andet skoletilbud.

Der er fortsat pres på visitationen på vores område og vi forventer, at få besked i løbet af september om vi får nye elever i indeværende skoleår.

Vi er kommet godt i gang på begge afdelinger, Lisbeth fortæller at der er stor forskel på at komme efter sommerferien i VP, da både børn og voksne kender hinanden.

Mette fortæller, at vi på Frejaskolen har startet forældrekurser op med forældre fra begge afdelinger. Der vil være tre temaaftener fordelt på de to afdelinger, hvor der tales om de procedurer vi har på Frejaskolen og vores pædagogik og tilgang på Frejaskolen.

Vi har endnu ikke fået ansat en KKFO-leder til RHV, men vi forventer at slå stillingen op, så vi kan ansætte pr. 1.1.20.

Dete fortæller, at de også i klubben har fået mange nye unge. Der samarbejdes meget med skolen. Klubben har netop holdt høstfest, hvilket var hyggeligt.

 

 1.  

Besparelser, ændring af budgettet for 2019 v/Mette

15

O

Københavns Kommune har en meget stor udfordring i forhold til den store tilgang af elever til vores område.

Frejaskolen har i indeværende budgetår fået en større besparelse på skoledelen på RHV og  VP ligeledes på skoledelen.

Besparelserne på KKFO og Klub er noget mindre.

Derudover reduceres elevsatsen. Vi ved endnu ikke om der kommer flere besparelser.

Se omdelt materiale.

Lige nu ser vi på, hvordan vi imødegår de store besparelser. Meget afhænger af om vi får flere børn i september-visitationen.

Der tales om hvordan forældre kan netværke i forhold til at skabe et forældreforum, der vil kunne påvirke situationen politisk.

Derudover tales der om at forældrerepræsentanterne kan søge kontakt til andre skolebestyrelser via skolerne hjemmesider.

 1.  

Ændring af timetal i forbindelse med justering af folkeskoleloven

10

B

Bilag

Vedtaget.

 1.  

Årets indsatser v/Mette

10

D

Se omdelt papir

Pædagogik: Runde 4 i social tænkning, tværgående aktiviteter i KKFO og klub, Projekt overgang til efterskole, elevsamtaler-angst-anderledes profil.

 

Fag-fagligt: Læring der ser/social tænkning, fokus på sprog, faglig ledelse, projekt 10. klasse, AULA

 

Arbejdsfællesskaber: Indsatsområder fra TU19, trivselsskemaer. Mulighed for deltagelse i udvikling af organisationen.

 1.  

Arbejdet med udvikling af KKFO, pejlemærker og tilsyn v/Dete

10

O

Dete orienterer om tilsynsproceduren.

Der er blevet skærpet tilsyn på alle dagtilbud. Årligt kommer den pædagogiske konsulent og ser på vores praksis hvorefter hun skriver et oplæg til rapport med sine anbefalinger. Derefter kommer konsulenten og drøfter oplægget til tilsynsrapport hvorefter den endelige tilsynsrapport udarbejdes med plusser og minusser og evt. handleplan.

Tilsynsrapporten skal ligge på vores hjemmeside og vi skal oplyse og orientere om tilsynet til skolebestyrelse og forældremøder.

Pejlemærkerne er sociale relationer, bliver børnene mødet af voksne

Inklusion og fællesskab

Sprogindsats

forældresamarbejde

Sammenhæng og overgange fx fra indskoling til mellemtrin etc

Systematik i pædagogisk fx

Kids og fritid

Se omdelt materiale.

Vi er nu i gang med at dokumentere vores praksis.

 1.  

Forretningsordenen v/Carsten

10

B

Der stilles forslag om, at punktet tages op næste gang, samt om vi skal få indføjet i forretningsordenen, at der skal være minimum to repræsentanter fra hver afdeling.

 1.  

Principper v/Carsten

10

D

Carsten sender principper rundt senest den 1.11.2019

 1.  

Punkter til næste møde den 3. juni

5

 

Bestyrelsens arbejde på de to afdelinger fx sommerfesten. Tages op igen på mødet til marts. Herunder input fra sommerfesten

Forretningsordenen – husk at læse og stille evt. ændringsforslag.

 

 

Evt.

 

 

 

 

 

Bilag

Forslag til KKFO fra bestyrelsens bod til sommerfesten

Forretningsordenen

Oversigt over bestyrelsesmøder

Ændring i timetallet

 

Til punkt 5.

Der er den 2. maj 2019 vedtaget lov om justering af folkeskolen. Loven er vedtaget med et indhold, som svarer til aftaleteksten, som blev offentliggjort i januar og som I er blevet orienteret om på ledermøder.

 

Nedenfor er de væsentligste ændringer, som indtræffer i kommende skoleår:

 

 • Skoleugen for elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse bliver kortet med 2 ¼ klokketimer per uge inklusive pauser. Det gøres ved, at det samlede undervisningstimetal i indskolingen bliver sat ned med 90 klokketimer per år per klassetrin.
 • Fra 4.-9. klasse kan kommunalbestyrelsen godkende skolers anmodning om at gøre skoleugen op til to klokketimer kortere ved at skære tilsvarende i den understøttende undervisning. Frigjorte ressourcer fra en kortere skoleuge kan bruges til to-voksenundervisning, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige eller fagligt svage elever, pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole eller bevægelse. Om denne ret skal delegeres – svarende til den eksisterende 16b – til skolelederen planlægger vi at få behandlet i BUU den 25. maj.
 • Brugen af paragraf 16 b begrænses, så den fremover kun kan benyttes i indskolingen (og på mellemtrinnet og i udskolingen i specialklasser og –skoler). Det vil - som i dag - kræve særlige faglige og pædagogiske begrundelser, som kommunalbestyrelsen skal godkende, og godkendelsen kan fortsat kun gives for konkrete klasser.
 • Derudover er der mulighed for at afkorte den understøttende undervisning med yderligere 1,5 klokketimer ugentligt på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelse foregår. Dette er ligeledes en beslutning for kommunalbestyrelsen og som kan delegeres. (NB.: K-forberedelsen ligger i KK som regel uden for skoletiden og vil dermed næppe blive aktuel)

 

Link til loven

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L226/20181_L226_som_vedtaget.pdf