MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 091120

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde 9.11.2020 Frejaskolen

 

Dato: 9.11.2020                                                         

Kl.:  16.30– 19.00                                                                   

Sted: Loungen på Rughavevej

Afbud senest 06.11.2020 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Stepanie Munck - Formand

x

 

Louise Brandt Olsen- forældrerepræsentant, næstformand

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

 

 

Katrine S. Pedersen - forældrerepræsentant

x

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

x

 

Ida A. Østergaard - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

x

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

x

 

Sanne Strange – KKFO-leder VP

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Godkendt

 1.  

Orientering fra formand, ledelse og medarbejdere.

 

20

O

Præsentationsrunde

Stephanie fortæller og generalforsamling i ”Skole og forældre”. S opfordrer alle medlemmer til at gå ind på deres side og orienterer sig.

 

Ledelse:

Mette fortæller om hvor meget corona fortsat fylder.

Bl.a. om de mange overvejelser der forud for en nedlukning af grupper, hvad den lange svartid på test betyder, hvordan vi i hverdagen er begrænser i samvær på tværs af trin, møder etc.

Mette minder om dispensationsmuligheder i forhold til mundbind. – der opfordres til at gå på autismeforeningens hjemmeside, hvor der er et brugbart skriv.

Mette fortæller om forvaltningens indsats ”Plads til alle”, hvor et af fokuspunkterne er, at vi specialskoler skal udsluse flere elever til almen. Denne problemstilling vil blive taget op på kommende skolebestyrelsesmøder.

Vi har fået nye medarbejder i VP, de startede i oktober og november. Vi har ligeledes fået to nye lærere på RHV i udskoling og mellemtrin.

Vi forventer at få nogle få nye elever til start i januar. Vi får besked fra visitationen inden jul.

Konferencerne er i fuld gang, det er gode samtaler om børnene ud fra det flotte arbejder der ligger i elevplanskrivningen.

Terminsprøverne i udskolingen kører i denne uge.

Vi har i denne uge haft det årlige pædagogiske tilsyn, mere om det under pkt. 5.

 

Medarbejdere:

Der gives udtryk for, at det går godt på alle trin. Der har i år kun været afholdt ét elevrådsmøde, hvor der var god energi, elevrådet har fx tanker om at inddrage indskolingen i elevrådet.

KKFO’en på RHV er startet godt op og der er skabt en god struktur og kultur med mange og mangeartede værksteder og ture.

I VP er hverdagen og præget af corona, der er stor opdeling mellem etagerne, men heldigvis er der også mange tiltag og aktiviteter der kører som planlagt.

 

 

 

 1.  

”Velkommen til skolebestyrelsen”/Stephanie

30

D

 • Opridsning af indhold - skolebestyrelsens ansvarsområder og virkemidler v/Steph
 •  Hvilke ansvarsområder mangler vi at håndtere? (Skolens principper?)

Det kunne være relevant at nedsætte nogle udvalg for udarbejdelse af principper. Man kan her orientere sig på ”Skole og forældre” og kk.dk

 • Guide til skolebestyrelsesmedlemmer: Hvor finder man:
 • Budgetter og regnskaber?

Tilsyn og kvalitetsrapport skal være tilgængelig på skolen hjemmeside.

Budget vil oftest være pkt. på bestyrelsesmøde i starten af det nye skoleår, alt efter hvornår forvaltningen melder ud.

Det drøftes om det er muligt at lave en skolebestyrelsesgruppe i aula med eget arkivsystem.

 

 1.  

• Årshjul for skolebestyrelse

 - Ændringer/tilføjelser?

 

 

D

Mette gennemgår årshjulet.

Stephanie og Louise udarbejder et årsskema/årshjul til næste møde.

 

 1.  

Status på arbejdet med udvikling af KKFO, pejlemærker v/pæd.leder Sanne

20

D

Bilag 1

Sanne gennemgår
 

 1.  

Årets indsatser v/Mette

15

O

Udskydes til næste gang

 

 

 1.  

Budget

15

O

Bilag eftersendes

Birgit gennemgår

 1.  

• Metoo”-snak

- Har medarbejdere mulighed for at klage over evt krænkende adfærd?

- Er det et emne som eleverne er opmærksomme på, eller som der bliver snakket om?

20

D

Udskydes til næste gang

 1.  

Ferieplan

5

B

Bilag 2

Ferieplanen godkendes

 1.  

•Hvordan forbedrer vi forældrenes muligheder for at give KKFO tilbagemelding på ferie?

10

D

Udskydes til næste gang

 1.  

•Brainstorm over yderligere emner, som skolebestyrelsen skal tage op, fx

- samarbejde med andre skolebestyrelser,

- fællesskab mellem afdelingerne,

- traditioner

10

D

Udskydes til næste gang

 

Punkter til næste møde den 18. januar 2021

 

 

Kvalitetsrapporten

Trivselsmålingen

Skolens faglige resultater

 

Arbejdsmiljø

 

Årsskema/årshjul v/Stephanie og Louise

Kvalitetsrapporten? (https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/24909220-35277420-1.pdf)

Forældreønsker til børnenes mødetider

 

 

 

 

 

 

Bilag 1

 

 

Pejlemærkerne for dagtilbud:

• Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

• Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle

• Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

• Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

• Sammenhæng – også i overgange

• Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

 

 

 


 

 

 

 

Bilag 2

 

Ferieplan for skoleåret 2021-22 i Frejaskolen

 

Sommerferie

28.06. 2021 06.08. 2021

Efterårsferie

18.10. 2021 – 22.10. 2021

Juleferie

20.12. 2021 – 31.12. 2021

Vinterferie

14.02. 2022 18.02. 2022

Påskeferie

11.04. 2022 18.04. 2022

St. Bededag

13.05. 2022

Kr. Himmelfartsferie

26.05. -27.05 2022

Pinseferie

06.06. 2022

Sommerferie

27.06. 2022 – 05.08.2022

 

De nævnte dage er inklusive.

1. maj og Grundlovsdag er søndage og derfor ikke medtaget i ovenstående.