MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 170521

Referat af skolebestyrelsesmøde 17.05.2021 Frejaskolen

 

Dato: 17.05.2021                                                        

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Teams

Afbud senest 14.05.2021 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Louise Brandt Olsen -

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

 

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

x

 

Katrine S Pedersen- forældrerepræsentant

x

 

Ida Østergaard - forældrerepræsentant

x

 

Stephanie E. Munck - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

 

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

 

x

Sanne Strange – Pædagogisk leder KKFO VP

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Godkendt

 1.  

Orientering v. medarbejdere. Ledelse og formand

15

O

Medarbejdere
Der er status quo. Der kan være lidt bekymring for hvor tætte vi er på hinanden, og at det er skønt vi kan være mere ude nu. I udskolingen er vi i gang med at planlægge karameldag.

Evaluering af elevplaner er ved at være klar til at blive udsendt. 7. klasserne har været på besøg i klubben.

 

VP
Vi er stadig opdelt i stamhold. Det der fylder, er planlægning af næste skoleår, vi er godt på vej.

Der er stillingsopslag ude på både pædagog og lærerstillinger til besættelse i august. Der er både tale om vikariater og faste stillinger.

Ét barn er blevet indmeldt i KKFO på baggrund af bestyrelsens oplæg på forældremødet.

 

Ledelse
Der har for nylig været en enkelt smittet medarbejder i indskolingen, heldigvis blev smitten ikke båret videre.

Også på RHV har vi vakante stillinger på lærersiden, som forventes besat til august.

Vi har lige nu fyldt op med 126 elever på RHV og 64 i VP.

Elev og personale bemanding er snart på plads for næste skoleår, og vi forventer at kunne melde ud til børn og forældre i begyndelsen af juni.

 

Bestyrelsesformand

Louise og Stephanie har været til dialogmøde.

 

 1.  

Orientering om nyt om Valby Parken

10

O

Der har været en del ansøgere til skolelederstillingen på besøg. Opslaget udløber med udgangen af ugen, hvorefter der skal afholdes samtaler.

Support fra Frejaskolen på pædagogisk vejledning, bibliotek og administrativt er vi ved at aftale.

Der udtrykkes bekymring for, om VP fremadrettet kan få den pædagogiske vejledning de har brug for – der har været stort behov og tilfredshed med den pædagogiske vejledning der er kommet fra RHV. VP er ved at bygge egen pædagogisk vejledning op, og derudover vil Sanne gå ind i vejledningen. Sanne har tidligere været vejleder både på RHV og VP.

Der spørges om de faglige vejledere (læsevejl, matematik vejl.) fortsætter i VP. VP er ved at uddanne matematikvejledere og kommende læsevejleder er udpeget; denne vil teame op med læsevejlederen fra RHV det første år.

 

 1.  

Orientering om dialogmøde v/Stephanie og Louise

10

O

Stephanie orienterer om møde 21/4 med BUU. Mødet handlede meget om elevernes trivsel og motivation. Der var et godt indslag for Ungerådet, der blandt kom ind på at huske at spørge eleverne bredt, bruge sundhedsplejersken m.m.

Der var stor debat og den økonomiske udligning der er fundet sted i forbindelse med Corona. Fra politisk hold hed det sig at ”Der er ingen der må tjene på Corona”. Stephanie vil skrive til den politiker hun talt med til mødet, samt et brev til de øvrige politikere der deltog til dialogmødet. Stephanie deler brevet med bestyrelsens medlemmer inden udsendelse.

Louise var i en gruppe hvor der ikke blev drøftet økonomi, men mest om faglig og social trivsel. Louise taler for at bruge de politiske kontakter hun/man har.

Det foreslås at gå sammen med andre specialskoler om brevet. Det arbejder Stephanie på.

Skolebestyrelsen ønsker aktindsigt i regnskabs-afslutningen 2020. Mette henvender sig om dette.

 

 1.  

Resultat af kommunal udligning og trivselspakke v/Mette

15

D

Mette orienterer om, at Frejaskolen alene er blevet betænkt med den kommunale trivselspakke.

Der indstilles forslag om, at en del af pengene på RHV bruges til en fælles oplevelse fx en tryllekunstner til skolen fødselsdag og resten fordeles i grupperne. Vedtaget

I VP ventes med at beslutte til den nye skoleleder er ansat og den ny bestyrelse samles.

 

 1.  

Budgetopfølgning v/Birgit og Mette

20

O

Bilag

Birgit gennemgår det nye økonomiopfølgning

Der udtrykkes bekymring over de besparelser der har været, finansieres ved at merindskrive elever. Der skal arbejdes mere for færre midler – det kommer til at gå ud over børnene

 

 1.  

Opfølgning på forældremøde v/Mette

10

O/D

Mette har sendt sit talepapir fra forældremødet ud til alle forældre, da der var tekniske problemer med Teams under forældremødet.

 1.  

Nyt om valg til SB begge afdelinger v/Stephanie

10

O

På RHV er Jeanet i kontakt med suppleanterne om de vil indtræde. Når hun har hørt fra dem, vil der blive lagt værgemateriale op på aula.

 1.  

Orientering fra udvalg om principper inkl. nye deltagere V/udvalget

10

O

Udvalget deles op til august.

Det besluttes derfor at vente med det videre arbejde til vi træder sammen med de nye bestyrelsesmedlemmer til september.

 1. S

Principper

Forslag til ændring af forretningsordenen:

Forslag 1: §1 stk 7 udgår pr. 1.8.2021. Se bilag

Forslag 2: Større omskrivning, rettelser beskrevet i dokumentet. Forslag 2 indeholder også rettelse fra forslag 1. Se bilag

 

10

B

Bilag

Vi drøfter forslag 2.

§2, stk 1 ændres til at skolelederens indkalder til konstituerende møde efter et valg. Stk 3 rettes til enslydende med stk 1.

Forslag 2 vedtages enstemmigt.

Stephanie retter forslag 2 og udsender det til endelig godkendelse ved næste møde den 20/9-2021.

 1.  

Skema og dagens længde

-en opfølgning fra sidst

 

15

D

Der er mange faktorer der skal gå op ved skemalægningen, derudover vil vi gerne give eleverne mulighed for at komme i KKFO og få noget ud af det, hvilket tilgodeses ved at der også er korte skoledage.

Skolens ledelse vil være opmærksomme på det i forbindelse med skemalægningen.

 

 1.  

Status på sygefravær og personaleomsætning/Mette

15

O

Der indkaldes til et orienteringsmøde 31.5 kl 17-17.30, da vi ikke når punktet på dette møde.

 1.  

Kursus 1. oktober v/Mette

10

B

Frejaskolen har fået mulighed for at afholde kursus med Sarah Ward fredag den 1.10., således at der alene tilbydes nødpasning denne dag.

Skolebestyrelsen støtter op om dette og forslaget er vedtaget.

Næste møde 20/9- 2021