MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 111119

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde 11.11.2019 Frejaskolen

 

Dato: 11.11.2019                                                         

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Loungen på Rughavevej

Afbud senest 08.11.2019 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Carsten Wolf Andersen - Formand

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Møller Pedersen - forældrerepræsentant

x

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

x

 

Ida Bonde Østergaard - forældrerepræsentant

x

 

Stephanie Elisabeth Munch - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

x

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

 

x

Karen Margrethe Hansen (Dete) – Pædagogisk leder Klub Rughave

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

  1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

 

  1.  

Orientering fra formand, medarbejdere og ledelse.

 

15

O

Velkommen til Karam, far til William fra gr. 4

Carsten fortæller, at der ikke har været punkter til dagsordenen.

Annette fortæller, at der netop har været afholdt haoolween i KKFO’en.

KKFO’en arbejder i forbindelse med tilsynet på pædagogiske indsatsområder.

Som noget nyt, har personaler fra RHV afholdt oplæg for resten af personalet på RHV. Der var et kursus om elevsamtaler, det ene om Ross Greenes metode og metoder fra Kirsten Callesens VITA-kurser. Derudover var det oplæg fra vores psykolog, Rebecca, om elevsamtaler. Det var en stor succes.

Carsten spørger til om elevsamtaler kan formidles til forældre, så de får redskaber til samtaler med deres barn.

Mette fortæller om de forældreintroaftener der har været, herunder de metoder og redskaber vi bruger på Frejaskolen.

Mette fortæller, at vi i øjeblikket er i gang med revisitationerne, et mødeforuhvor barnets trivsel og udvikling beskrives og formidles i en dialog med forældrene.

Det anføres, at der kan være ændring i udvikling fra dokumentet er skrevet til konferencen afholdes. Dette ønskes dokumenteret i referatet.

Ledelsen har været på to ledeslsesseminarer i efteråret, hvilket har betydet at ledelsen har været ude af huset. På seminarerne arbejdes der meget med inkluderende fællesskaber. I dette er kompetencecentret involveret i et projekt om co-teaching i almen, hvor kompetencerne fra Frejaskolen kompetencecenter formidles til almenområdet.

Vi ved ikke hvilke opgaver vi i fremtiden får i almen, men vi tænker, vi får flere.

Vi afventer budget 2020 med spænding, og når det kommer, vil vi forholde os til udmeldingerne.

Der er også stor fokus på faglig ledelse, på hvordan der arbejdes med fagligheden på den enkelte skole.

Vi har haft tilsyn på KKFO med efterfølgende dialogmøde med den pædagogiske konsulent, hvor der udarbejdes en handleplan for hvad der skal arbejdes med.

VP fik en meget positiv tilbagemelding på tilsynet. Det samme gælder Klub Rughave. På RHV er der nogle ting vi skal arbejde videre med.

Der har ikke været påbud nogen steder

Generelt oplevede tilsynes god stemning og kontakt med børnene/de unge.

På RHV kan vi mærke, at vi har  mangler at få besat stillingen som KKFO-leder.

Personale: en lærer på RHV har opsagt sin stilling som lærer, da hun ønskede at prøve kræfter med almenområdet.

Derudover ophører Maria i sin stilling som pædagog i VP, og endelig mangler der at blive ansat en lærer i VP.

Det fortælles fra forældrebestyrelsesmedlemmer, at der generelt er rekrutteringsvanskeligheder i forhold til ansøgere til specialområdet.

 

Mette fortæller, at forvaltningen har besluttet at lytte til forældrerepræsentanternes ønske om uddannelse til forældrebestyrelsesrepræsentanter

  1.  

Kvalitetsrapporten

Trivselsmålingen

Skolens faglige resultater

20

D

Mette orienter om indholdet i kvalitetsrapporten og gennemgår tillægsrapporterne.

Faglighed

 

Chancelighed

 

Trivsel – der tales om, om det er muligt at få delt svarene op på RHV og VP. Det vil vi se ind i.

 

Tillid og attraktivitet

 

 

I modsætning til tidligere, er der områder i rapporten, hvor skolebestyrelsen skal bidrage med indlæg. Dette vil Mette og Carsten arbejde med.

 

  1.  

Forretningsordenen v/Carsten

20

B

 

§ 1 Stk 8, Forslaget blev stillet, da der er ønske om, at begge afdelinger repræsenteres mere ligeligt.

Teksten ændres til: Da Frejaskolen har to matrikler, tilstræbes det, at der vælges minimum for forældrerepræsentanter fra hver afdeling.

 

Hermed besluttet.

 

  1.  

Principper v/Carsten

20

D

Carsten fortæller at skolebestyrelsens arbejde med principper, kan man læse om på Skole og forældre.

Bemærkninger til principperne sendes til Carsten

  1.  

Punkter til næste møde den 13. januar 2010

5

O

Aula

Elevrådet arbejde v/Birgitte

Frejaskolens principper v/Carsten

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

Elevrådets deltagelse og inddragelse af elevrådet i skolebestyrelsen diskuteres.

Elevrådet holder møde ca. hver måned.

Derudover er der klubråd hver måned i klubben, hvor de unge drøfter punkter fra de unge.

Der er blevet stillet spørgsmål til en af forældrerepræsentanterne om det er muligt at ændre på de faste taxa-tider. Taxatider forklares bl.a. ud fra ressourcer og elevernes skoledag.

Der er også blevet spurgt til trafikvagterne om morgenen. Der er trafikvagter hver dag 7.45-8.00