MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 120421

Referat for skolebestyrelsesmøde 12.04.2021 Frejaskolen

 

Dato: 12.04.2021                                                        

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Teams eller på Rughavevej alt efter situationen

Afbud senest 9.4.2021 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Louise Brandt Olsen -

X

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

X

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

X

 

Katrine S Pedersen- forældrerepræsentant

X

 

Ida Østergaard - forældrerepræsentant

X

 

Stephanie E. Munck - forældrerepræsentant

X

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

X

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

X

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

X

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

 

X

Sanne Strange – Pædagogisk leder KKFO VP

X

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

X

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

X

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Godkendt

 1.  

Orientering fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse.

15

O

Stephanie har ikke nyt, som ikke går under punkterne fra i dag.

RHV: Annette fortæller at medarbejderne er i gang med evaluering af elevplaner. I KKFO’en arbejdes der på hvordan aktiviteter på tværs af grupper kan genetableres.

Birgitte fortæller at eleverne i villaen er i gang med at afslutte deres skolegang. For eleverne er det skønt at skulle videre, men også svært at skulle sige farvel. Personalet er også optaget af næste års planlægning.

I VP arbejder de også på at være mere sammen udenfor. Eleverne savner samvær med elever fra andre grupper.

Ledelsen: Der er ikke meget nyt, da der har været påskeferie. Vi er optaget af næste års planlægning.

 1.  

Nyt om VP’s overgang til selvstændig enhed

Orientering om Valbyparken

a. Proces for valg til skolebestyrelse

b. Proces for ansættelse af skoleleder

20

O

Sanne orienterer om møder med område Østerbro/indreby hvor de arbejder på stillingsopslag til skoleleder.

Fredag sidste uge var der møde om skolebestyrelsesvalg i VP. Det forventes at valget afsluttet inden skoleårets udgang. Ida og Louise er i udvalg til at opfordre forældre til at stille op.

 

 1.  

Forberedelse af valg til skolebestyrelse Rughavevej den 22/4, herunder bestyrelsens sammensætning

15

D/B

Jeanet gennemgår den udsendte plan.

Planen vedtages.

 1.  

Status på covid-19 v/Mette

10

D

Personalet på begge afdelinger bliver nu kviktestet to gange ugentligt. Vi har ikke nyt om test af elever over 12 år. Så snart vi for besked fra forvaltningen om test af elever, meldes det ud via aula.

Test af elever over 12 år drøftes.

Instruksen er fortsat, at elever så vidt muligt skal holde sig til stamklassen og lærere/pædagoger skal gå så lidt som muligt på tværs af klasser og trin.

 1.  

Frejaskolens principper: Skole-forældresamarbejdet

Status fra udvalget

30

 

Karam fortæller at arbejdsgruppen er i gang med arbejdet.

De har tages udgangspunkt i det eksisterende og delt op i områder; og er nu i gang med arbejdet.

Udvalget er endnu ikke klar til at fremlægge.  Udvalget forventer at har 2-3 principper klar til næste møde.

 

 1.  

Trivselsmidlerne som vi snakkede om - hvad er det for en pulje, hvornår ved vi om Frejaskolen får del i dem?

 

 

Umiddelbart lader det ikke til, at specialskolerne medtænkt i denne pulje. Puljen er tænkt til at højne trivsel på almenskoler, da de har været nedlukket – hvilket specialskolerne ikke har været

 

 1.  

Status for information til forældre om støtte til KKFO/Katrine og Stephanie

10

O

Stephanie og Katrine har undersøgt hvordan forældre kan søge om økonomisk støtte til KKFO. Forældrerepræsentanterne vil gerne dele oplysning om dette med alle forældre.

Tildeling af friplads har ikke indflydelse på skolens tildeling af midler.

Helhedskoletanken drøftes.

Stephanie vil gøre emnet til en del af beretningen.

Det drøftes hvordan man kan påvirke forvaltningen til en anden økonomisk model for skole og KKFO på specialskoler.

Skolen vil til næste gang undersøge pris, rabatordninger og betaling via pladsanvisningen.

 

 1.  

Svømmeundervisning

a. Hvordan er svømmeundervisning organiseret på hhv RHV og VP?

b. Hvordan vil svømmeundervisning være organiseret i timefordelingsplan for det kommende skoleår?

c. Hvor mange lærere på skolen er kvalificerede til at varetage svømme-undervisning

d. Hvilke klasser får tilbudt svømmeundervisning?

e. Hvis det er korrekt at der ikke personale som er kvalificeret til at varetage svømmeundervisning i VP, er der så planer om opkvalifice-ring af personale?

15

O/D

Svømning ligger i Københavns Kommune i 4. eller 5. klasse jvf. styrelsesvedtægten.

Vi tilstræber at hele grupper har svømning i 4., 5. eller 6. klasse.

Selve svømmetiderne tildeles centralt fra.

På Frejaskolen har vi tilstrækkeligt med svømmelærere på begge afdelinger til at varetage svømmeundervisningen.

Den svømmeundervisning der ikke har kunnet blive afviklet i år pga Corona, vil blive indhentet i næste skoleår.

 1.  

Spørgsmål til timefordelingsplan og skemaplanlægning

-Orientering om forberedelse af skoleåret

-Orientering om timefordelingsplan

-Input til skemaplanlægning

 

 

15

 

Bilag 1

Mette orienterer om strukturen for næste års planlægning (NÅP).

 1.  

Punkter til formandens beretning

10

 

KKFO

VP – overgang til selvstændig enhed

Ny bestyrelse og formand

Skoleårets pædagogiske temaer

Corona set fra forældreperspektiv

Det kommende arbejde

 1.  

Sommerfest 27/5?

a. Afholdes en sommerfest i år?

b. Hvis ja, planlægning for hhv RHV og VP

10

 

Årets sommerfest bliver desværre aflyst.

 1.  

 

 

 

 

 1.  

Ansøgning om nedsættelse af timetallet (UU)

20

D/B

Bilag 2

Mette gennemgår ansøgningen.

Der er en fejl i 7. klasses skemaet, undervisningen slutter 15.30 tirsdag, onsdag og torsdag.

Ansøgningen godkendes.

 

Det drøftes om det er muligt at jævne dagenes længde lidt ud, så eleverne ikke får så lange dage.

En af årsagerne til dage til 15.30 er at give KKFO’en dage hvor de kan fordybe sig i fritidspædagogikken og dyrke venskaber på tværs af klasser.

Placering af UU drøftes. Vi taler om at UU tilpasses gruppen af børn.

Placering af de kreative fag drøftes. De ligger ofte om eftermiddagen, hvilket giver de børn der har nedsat skoletid ringe mulighed for deltagelse.

 1.  

Punkter til næste møde den 17/5-21    

5

 

-Forslag til ændring af forretningsordenen: §1 stk 7 udgår pr. 1.8.2021.

Der opfordres til at alle læser forretningsordenen og stiller forslag til ændring på kommende møde. Stephanie genudsender den.

-Opfølgning på skema og dagenes længde.

- Der udtrykkes ønske om årlig status på sygefravær og personaleomsætning. Mette undersøger det.

- Hvilke principper har vi for elever med nedsat skoletid?